Historia

Malmö betraktas som stad från 1200-talets mitt. Redan på 1100-talet har dock Malmö omnämnts och man skiljde då mellan Nedre Malmö som låg vid kusten och Övre Malmö som var en närbelägen kyrkby.

Tillhörde Danmark

På den tiden bestod Malmö av bönder och Malmö tillhörde Danmark, precis som resten av Skåne. Folket som bodde i regionen talade skånska, vilket sågs som en dansk dialekt. Man använde sig av danska mynt och det var kungen av Danmark som regerade över Skåne. Med tiden blev Malmö en allt större och mäktigare stad. Danmarks ärkebiskop fick sitt säte där och Danmarks kung byggde både en domkyrka och en stor borg i Malmö.

Ledande skånsk handelsstad

Den goda tillgången på fisk, främst sill, var betydelsefull för staden. Malmö var också en viktig handelsstad. Från 1300-talet ansågs Malmö vara den ledande skånska handelsstaden. Tyvärr påverkades Malmö hårt av medeltidens handelspolitiska och militära uppgörelser. Svenskarna och danskarna låg dessutom ständigt i krig med varandra. Malmös utveckling stagnerade också i slutet av 1500-talet och befolkningen höll sig länge kring 5000 personer.

Från fattigdom till rikets tredje största stad

Malmö och resten av Skåne blev svenskt år 1658 i samband med freden i Roskilde.malmös historia Det var en fattig tid. De svenska tullarna och andra ekonomiska regleringar gjorde det svårt för staden att syssla med handel. Malmösammansvärjningen 1658-1659 och Skånska kriget 1675-1679 påverkade också staden hårt. Staden belägrades och stormades av danskarna under slaget vid Malmö 1677, men detta ledde till att svenskarna vann. Under 1700-talet och 1800-talet började staden återigen att blomstra. Utrikeshandeln ökade, staden fick sin hamn, väg- och järnvägsnätet utvecklades och många fabriker öppnades. Textil, tobak, livsmedel, metall och verkstad var de dominerande branscherna. Från 1800-talets slut så har Malmö upplevt en hastig tillväxt och ända sedan 1870 räknas Malmö som Sveriges tredje största stad. Det dröjde inte länge förrän Malmö utvecklades som handels- och hamnstad och blev Sydsveriges ekonomiska centrum. Än idag är Malmö en betydande stad i Sverige. Det är en mångkulturell stad med fler än 170 nationer representerade och staden har en mycket kontinental atmosfär tack vare närheten till övriga Europa. Öresundsregionen räknas idag som en av Europas snabbast växande regioner och Malmö befinner sig därför i ett spännande och expansivt skede.